Buiten sex film pseudo arts keuring

buiten sex film pseudo arts keuring

.

Man zoekt stel voor sex gangbang sittard
buiten sex film pseudo arts keuring

.


Poging tot definiering van de psychologie: Systematiserende of ordenende functie -theorie theoria beschouwing - ordening vindt allereerst plaats op niveau van beschrijving: Verklaren en voorspellen -verklaard worden dr aan te geven dat ze in specifiek omstandigheden bereikt worden bv in exp moet men heel afh zijn om gehoorzaam te zijn Dus als afhankelijkheid er niet meer is, dan gehoorzamen ze ook minder 3.

Maar bij wetensch is er controle! Geschiedenis van theoretische stromingen Grote modellen binnen de geschiedenis: Indelingen van theoretische stromingen -kunnen op versch manieren ingedeeld en onderscheiden w - belangrijk te weten wat vr impliciete vooronderstellingen dr pscyh theorieen w gebruikt -2 indelingen: Mens uit afzonderlijke delen samengesteld en voortbewogen door externe krachten.

Delen van mensen kunnen zelfstandig bestudeerd worden. Mensen kunnen bestudeerd worden los van hun sociale en materiële omgeving 1. Het personalistische mensbeeld -Benadrukking van het unieke. Hoe verhouden de theorieën zich tegenover elkaar? Welke mensbeelden zijn er in de psychologie? AST en Biopsychosociaal 2. Geen enkel niveau is te herleiden tot de niveaus hoger in hiërarchie. Sociaal en psychologische wordt begrijpend, het biologische verklarend bestudeerd.

Hoe gedraagt iem zicheffecten? Effect is dat er gn eisen aan robert gesteld worden. Ga op zoek naar: Hierop odd en nog iets toepassen op schema schema krijgen op ex biologisch: Bespreek en evalueer in deze casus de verschillende opvoedingvaardigheden volgens Patterson m. Daarnaast geef je per opvoedingsvaardigheid een concrete suggestie om de opvoedingsvaardigheden Patterson te verbeteren. Er is weinig overleg en opvoedingsbeslissingen worden ind genomen Discipline: Regels zijn vaag, onduidelijk en ondubbelzinnig waardoor er misbruik ontstaat.

Peilen naar wat er gdn wordt. Typering van de cognitieve psychologie 5. Geschiedenis cognitieve psychologie Start rond in de VS -Er bestonden al cognitieve ideeën in Europa MAAR kregen pas aandacht na doorbraak vd cogn psychologie in de VS -Reactie op het behaviorisme -Omslag nt dr ontw in psych zelf, maar door mplke ontw: Tweede Wereldoorlog communicatie bv hoe lag kan iem boodschap onthouden?

Hoeveel berichten kunnen onthouden? Indeling van cognitieve psychologie Mensbeeld. Alle drie de vormen zijn van toepassing -Mechanistisch de vroege vorm van cognitieve psychologie -Organistische visie latere ontwikkelingen. Er bestaan twee verschillende cognitieve processen: Een voorbeeld over zelfbeschadiging: Nieuwe ontwikkelingen - veel niewe ontw , vooral op gebied van cogn psychotherapie -Sociaal constructivisme -Mindfulness 5.

Mindfulness ver oordeelt niet, alles wat op het moment plaatsvindt mag er zijn -Aandachttraining brengt een bepaalde mildheid of vriendelijkheid met zich mee -Ten slotte is er een belangrijk ingrediënt dat benoemd kan worden als 'het niet met het object identificerend gewaar zijn' 5. Het verklaren van psychische stoornissen -uitgegaan ve ontregeling vd informatieverwerking Depressie: Vaak veel waarheid Gevaar: Angststoornissen -Hoge verwachtingen gevaar -Lage verwachtingen copingsmogelijkheden.

Alles- of niets denken: Ik voel me slecht, de ander voelt zich ook slecht voor mij Welke denkfout? Ik ben niets waard als ik niet goed geslapen heb. Praktische toepassingen van de cognitieve psychologie in hulpverlening en opvoeding -het geven van uitleg en voorlichting -cogn psychotherapie -cogn prothesen 5.

Ik ben waardeloos als schrijver. Hoe denk je dat dit gaat gebeuren? Bij kansberekening poogt men een realistische kans te maken. Ze denken verantwoordelijk te zijn voor allerlei problemen zonder het aandeel van anderen te zien. Bij deze opdracht moet de cliënt het aandeel van alle denkbare partijen via een taartvorm in kaart brengen.

In de andere kolom de nadelen. Op deze manier komt tot een genuanceerdere kijk op wat men moeilijk vindt bij beslissingen. De cliënt moet de therapeut aanklagen voor datgene waarvoor hij zich schuldig voelt. De therapeut verdedigt zich in de rol van de cliënt. Daarna worden de rollen omgekeerd.

Vervolgens steeds doorvragen op het ergste van het ergste. Cliënten stellen zich voor als kind en hebben de kans om een nieuw scenario te creeëren.

Weet u nog wel? Ze is vorig jaar overleden. Humanistische psychologie -denkfouten in filmpje: Typering van de humanistische psychologie en rogers 4.

De basisuitgangspunten -belangrijke vertegenwoordiger: Bevrijden van belemmeringen die zelfrealisatie en interne dialoog in de weg staan.

Geschiedenis van de humanistische pscyhologie - zelfstandig ind centraal -start met humanisme: Antiautoritair en niet directief: Het mensbeeld in de humanistische psychologie -Optimistisch: Sociale bepaaldheid - conflict: Indeling van de humanistische psychologie -mensbeeld: Bv wnnr je altijd hetzelfde denkt bv mijn kndn moeten luisteren of men relatie moet zo zijn!

Een techniek werkt niet als er niet uitgegaan wordt van een drietal fundamentele grondhoudingen: Zonder een façade op te trekken staat hij open voor de gevoelens en houdingen die in hem opwellen in het nu-moment. Echtheid nastreven via -Eigen leertherapie -Supervisie binnen sociaal agogisch werk in jezelf als hv kijken Onvoorwaardelijke aanvaarding of onvoorwaardelijke positieve gezindheid: Kan ik een kip empathisch begrijpen?

De gedachte moet goed voelen. Procesgerichte gesprekstherapie -drie segmenten: De Gordonmethode Gordon methode: Validationmethode -bejegeningsmethode voor familie en personeel van dementiepatienten -begin jaren 80 -feil humanistische psychologie en neopsychoanalyse - mensbeeld: Ieder mens is uniek en dient als ind te worden behandeld 2. Ieder mens is waardevol, hoe gedesorienteerd hij ook moge zijn 3.

Hoogebejaarden dienen zonder waardevol te worden geaccepteerd 5. Gevoelens gaan minder pijn doen wnnr ze worden geuit, erkend en gevalideerd d riem die het vertrouwen heeft vd oudere. Worden ze genegeerd of onderdrukt, dan worden de gevoelens alleen maar heviger 6. Door empathie ontstaat vertrouwen , nemen angst en onrust af en wordt waardigheid hersteld.

Men tootn respect en graaft niet. Client beseft dat hij ertoe doet. Client zijn belevingswereld doet er toe. Effectiviteit -Humanistische en rogeriaanse hulpverleningsmethoden zijn lastig te combineren met oz naar effectiviteit A. Typering van de psychoanalyse 2. Je hebt iets met een snor, je valt meer vr mannen met een snor Basisuitgangpunten -Subjectieve ervaring: De ontdekking van het onbewuste -de droom als koninklijke weg naar het onbewuste -de lapsus: Indeling van de psychoanalyse -hoe verhoudt de psychoanalyse zicht tov 3 mensbeelden en biopsychosociale model - kent 2 mensbeelden: Ze keek naar haar zoon en zei: Op Bruces gezicht verscheen een glimlach, nu hij een antwoord had op zijn verborgen vraag: Je kent hier toch niemand.

Hij wou weten wat er gebeurd met jongens die speelgoed stukmaken. De leerkracht, die de vraag begreep, gaf een gepast antwoord: Soms kan iets stuk. Ze wordt niet snel kwaad, ook niet wanneer de tekening niet zo mooi is of wanneer speelgoed kapot is. Verbod preventieve maatregelen Verbod relatief?

Stakingsvordering van voorzitter rechtbank: Art sexies SW - zie zaak De Becker t. TV Familie vs familie Pfaff: Hof van Assisen en drukpersmisdrijf art GW: Rb Antwerpen , Belkacem: Interpretatie GW achterhaald door techniek?

Wat met de feitelijke strafrechtelijke immuniteit? Norwood British National Party Klacht Liga voor de Mensenrechten t. Toch nog een juridische vluchtheuvel: Corr Rb Dendermonde, Vlaams Blok-politicus veroordeeld wegens aanzet tot racisme en vreemdelingenhaat schreef vandalisme toe aan allochtone jongeren ; zware straf!

Verschenen in , wel sfeer koloniale tijd, vol paternalisme, maar geen aanzet tot discriminatie of haat; element van opzet ontbreekt bij Hergé, Casterman en Moulinsart Zaak Rulof zie verder Toepassingen op internet ook strafbaar!! Kennis van illegale content? Vlaamse Kranten omwille van weigering plaatsen advertenties - discriminatie op basis van politieke overtuiging?

Het in het openbaar ontkennen, schromelijk minimaliseren, pogen te rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide tijdens WOII genocide door nazi-regime Niet strafbaar: Bescherming van historische waarheid?

Waarom niet tov alle misdrijven tegen menselijkheid of oorlogsmisdaden? The Court further observes that it would have been possible for the applicant to have avoided the harm and, consequently, the conviction, while still carrying on his business, by ensuring that none of the photographs were available on the free preview page where there were no age checks.

He chose not to do so, no doubt because he hoped to attract more customers by leaving the photographs on the free preview page. Ruim verbod Art ter §1 Sw: Toepassing op het internet! Zwitserland Tentoonstelling van schilderijen sodomie, bestialiteit, masturbatie en homoseksualiteit; toegankelijk voor het grote publiek, gratis en geen leeftijdsrestrictie Veroordeeld: They were painted on the spot - in accordance with the aims of the exhibition, which was meant to be spontaneous - and the general public had free access to them, as the organisers had not imposed any admission charge or any agelimit.

Indeed, the paintings were displayed in an exhibition which was unrestrictedly open to and sought to attract - the public at large. In the circumstances, having regard to the margin of appreciation left to them under Article 10 § 2 art. VD en CG t. Apollinaire, Les onze milles verges, De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor journalistiek en media Situering: Op basis van criteria uit de rechtspraak redelijkerwijze voorzien, doch geen absolute zekerheid!

Drie basiscriteria voor een onrechtmatige publicatie: Onzorgvuldige of onjuiste aantijgingen of kritiek met een gebrek aan bewijsmateriaal 2.

Onnodig kwetsend met de bedoeling schade toe te brengen 3. Publicaties die schending van de privacy inhouden De vrijheid van politiek debat en kritiek op politici of publieke personen - - Grotere mate van toelaatbaarheid van lasterlijke of beledigende kritiek wanneer: In verband met politieke aangelegenheden, actuele discussie, maatschappelijk debat Kritiek op publieke personen of politici Ivm.

Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding mag scherp en tendentieus zijn Kritiek op magistraten? Ten aanzien van journalistiek: Ook cartoons en spotprenten kennen een hoge mate van bescherming; maar ook hier zijn er grenzen gesteld!

De Morgen Eiser gecontacteerd — standpunt weergegeven — opiniestuk — enkele kritische bedenkingen Bourdon t. Toestemming moet zeker zijn; kan niet zomaar worden vermoed Erg restrictief te interpreteren!!

Als mede-auteur Als uitgever: Geïnterviewde aansprakelijk indien journalist door wijze van weergave de nodig voorzichtigheid, gereserveerdheid aan de dag heeft gelegd Parlementaire onverantwoordelijkheid: Rechter oordeelt Aard van schadevergoeding: Verspreidingsverbod via kort geding?

Specifiek voor audiovisuele media: Wat in geval van weigering of inbreuk? Procedure zoals in kort geding voor voorzitter rechtbank Sui generis-recht recht van mededeling: Voorbeeld Correctionele Rb Gent, Vereecke en Openbaar Ministerie t. Media en justitie Principe van openbaarheid van openbaarheid van terechtzittingen - - Grondwet: News Verlags t Oostenrijk: Radio en tv in beginsel niet toegestaan tenzij toestemming voorzitter rechtbank Toestemming nodig voor het maken van opnamen van niet-vaste procesdeelnemers Beperkingen op openbaarheid Openbaarheid is niet absoluut!

Ifv werking van het gerecht: Mogelijkheid van delegatie PdK kan delegeren aan perswoordvoerder specifiek of permanent PdK kan delegeren aan perswoordvoerder van de politie specifiek of permanent Voor speciale materies: Toestemming onderzoeksrechter vereist tijdens gerechtelijk onderzoek 6.

De aard, inhoud en de vorm van de informatieverstrekking Basisregels: PdK of perswoordvoerder mag officieel geciteerd worden b Off the record: PdK of perswoordvoerder verschaft informatie maar mag niet officieel geciteerd worden toelichting of bevestiging c Background-informatie: Privacy Wet persoonsgegevens Brief- en telecommunicatiegeheim Informaticacriminaliteit hacken Afluisteren Verkeerswetgeving Heling Medeplichtigheid schending beroepsgeheim Art ter Sw: Recht om bronnen niet te onthullen 2.

Personen werkzaam in de sector van de media 3. In geval van proces tegen journalist: Extra waarborgen betreffende huiszoeking, inbeslagnames en telefoontap 7. De regulering betreffende de bekendmaking van opiniepeilingen en kiesintentiemetingen Wet opiniepeilingen Gevaar opiniepeilingen?

Manipulatie publieke opinie Voorstelling alsof verkiezingen niets uitmaken Invloed van analyses van opiniepeilingen op media — campagne — kiezers bewezen?!

Wat is een opiniepeiling? Wie heeft onderzoek uitgevoerd lid? Op welke wijze zijn antwoorden verzameld? Bij welke populatie en steekproef? Hoe groot is steekproef? Omroep en Europees Recht: De Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten Nationaal omroepbeleid en —regulering is begrensd door: Geen schending Groppera Radio t.

Zwitserland — schending: Ierland — geen schending: Noorwegen — schending: VK — geen schending: Vlaamse Kijk- en Luisterraad: Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkend doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggen op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Het optreden van de Unie is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen en aan te vullen mede in de audiovisuele sector 4.

Modernisering en versoepeling van de regels 2. Invoeren uniforme spelregels voor gelijke of gelijkaardige dienstenaanbieders uitbreiden toepassing naar niet-lineaire, on-demand diensten 3.

Definitie Audiovisuele Mediadiensten art 1: Die onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten valt 3. Met als hoofddoel 4. De levering aan het algemene publiek 5.

Ter informatie, vermaak of educatie 7. De levering aan een algemeen publiek 5. Ter informatie, vermaak of educatie webcams van ski-gebied dus NIET! PIN-codes, filtering, labeling Lineaire diensten art 27 o Ernstige schade bv: Dergelijke beelden vergezellen of maken deel uit van een programma tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of ten behoeve van zelfpromotie.

Versoepeld tav Televisie-Richtlijn Geldig voor alle audiovisuele mediadiensten: Groenboek voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld: Het Vlaams Mediadecreet Algemene situering Wie is bevoegd?

Institut belge des services postaux et des télécommunications wel: Omroeporganisaties art 2, 27°: Dienstenverdelers art 2, 7°; art Telenet, Belgacom, TV Vlaanderen 3. Netwerkoperator art 2, 22°; artOp zoek naar sex erotische massage noord brabant


Vervolgens steeds doorvragen op het ergste van het ergste. Cliënten stellen zich voor als kind en hebben de kans om een nieuw scenario te creeëren.

Weet u nog wel? Ze is vorig jaar overleden. Humanistische psychologie -denkfouten in filmpje: Typering van de humanistische psychologie en rogers 4. De basisuitgangspunten -belangrijke vertegenwoordiger: Bevrijden van belemmeringen die zelfrealisatie en interne dialoog in de weg staan.

Geschiedenis van de humanistische pscyhologie - zelfstandig ind centraal -start met humanisme: Antiautoritair en niet directief: Het mensbeeld in de humanistische psychologie -Optimistisch: Sociale bepaaldheid - conflict: Indeling van de humanistische psychologie -mensbeeld: Bv wnnr je altijd hetzelfde denkt bv mijn kndn moeten luisteren of men relatie moet zo zijn!

Een techniek werkt niet als er niet uitgegaan wordt van een drietal fundamentele grondhoudingen: Zonder een façade op te trekken staat hij open voor de gevoelens en houdingen die in hem opwellen in het nu-moment. Echtheid nastreven via -Eigen leertherapie -Supervisie binnen sociaal agogisch werk in jezelf als hv kijken Onvoorwaardelijke aanvaarding of onvoorwaardelijke positieve gezindheid: Kan ik een kip empathisch begrijpen?

De gedachte moet goed voelen. Procesgerichte gesprekstherapie -drie segmenten: De Gordonmethode Gordon methode: Validationmethode -bejegeningsmethode voor familie en personeel van dementiepatienten -begin jaren 80 -feil humanistische psychologie en neopsychoanalyse - mensbeeld: Ieder mens is uniek en dient als ind te worden behandeld 2.

Ieder mens is waardevol, hoe gedesorienteerd hij ook moge zijn 3. Hoogebejaarden dienen zonder waardevol te worden geaccepteerd 5. Gevoelens gaan minder pijn doen wnnr ze worden geuit, erkend en gevalideerd d riem die het vertrouwen heeft vd oudere. Worden ze genegeerd of onderdrukt, dan worden de gevoelens alleen maar heviger 6. Door empathie ontstaat vertrouwen , nemen angst en onrust af en wordt waardigheid hersteld. Men tootn respect en graaft niet. Client beseft dat hij ertoe doet.

Client zijn belevingswereld doet er toe. Effectiviteit -Humanistische en rogeriaanse hulpverleningsmethoden zijn lastig te combineren met oz naar effectiviteit A. Typering van de psychoanalyse 2. Je hebt iets met een snor, je valt meer vr mannen met een snor Basisuitgangpunten -Subjectieve ervaring: De ontdekking van het onbewuste -de droom als koninklijke weg naar het onbewuste -de lapsus: Indeling van de psychoanalyse -hoe verhoudt de psychoanalyse zicht tov 3 mensbeelden en biopsychosociale model - kent 2 mensbeelden: Ze keek naar haar zoon en zei: Op Bruces gezicht verscheen een glimlach, nu hij een antwoord had op zijn verborgen vraag: Je kent hier toch niemand.

Hij wou weten wat er gebeurd met jongens die speelgoed stukmaken. De leerkracht, die de vraag begreep, gaf een gepast antwoord: Soms kan iets stuk. Ze wordt niet snel kwaad, ook niet wanneer de tekening niet zo mooi is of wanneer speelgoed kapot is. Ik hoef geen schrik te hebben.

Het is veilig om hier te zijn. De structuur van de menselijke geest 2. Onbewust mentale processen -bewuste: Hoe onbewuste wensen zich kenbaar maken: Ontwikkelingen na freud -binnen theorie v freud: Benadrukt wat er werkelijk in de kinderjaren plaatsvindt, belevenis is secundair 3.

Directe observaties van kndnd 4. Minder nadruk op fantasie -freud: Afstand van driftmodel -dirften zijn nt aangeboren en ontstaan pas later! Zelfverwijten en schuldgevoelens geproduceerd door het Uber-ich wanneer er onbewust agressieve gevoelens zijn naar een bewust geliefd persoon.

Vooral zich voorstellen als hij nieuwe mensen ontmoet. Hij had naam van vader, dus associatie blootgelegd via psychonalayse. Toepassingen van de psychoanalyse in hulpverlening en opvoeding -psychoanalyse biedt alternatieve interpretaties vr gedr mansen bv oedipusconflict bij terug inwonen bij moeder, omwille van ocs -belangrijk: Erkennen overdracht en tgnoverdracht 2.

Bespreekbaar maken in hulpverleningsrelatie, is immers nt iedereen weggelegd 5. De afdwingtheorie of het tirannieke proces en ouderlijke vaardigheden Basisverklaring voor moeilijk gedrag -Afdwingtheorie -Negatief proces filmpje: Bij een weigeren van correctie: Verliezen zowel ouders als kind: Storende factoren die ouderlijk gedrag kunnen beïnvloeden: Basisverklaring voor moeilijk gedrag: Een negatief proces en opvoedkundige vaardigheden -Gevangen in wederzijdse ergernis -Geen inhoud, enkel betrekkingsniveau -Zelf- en controleverlies als opvoeder Negatief proces: Jan w kwaad en duwt begeleider ozpij, begeleider voelt zich vernederd en voelt zich kwaad.

Dus ik meot iets doen of ik verlies gezag. Jef voelt zich radeloos. Jan voelt zich rotslecht. Jef voelt zich ook slecht. Zo kan er volgend incident ontstaan! Ouderlijke en opvoedkundige vaardigheden 1. Positieve betrokkenheid -Wanneer de jongere redenen kan formuleren waarom zijn verblijf thuis of in de instelling de moeite waard is. Aandachtspunten -tussentijdse beloningen zijn meer motiverend dan 1 grote beloning: Bij kleine kinderen echter wel, maar na verloop van tijd neemt dit gedrag af.

Positieve bekrachtiging via sociale materiële Krachtige gedragsveranderaars: Krachtig om gedr te veranderen omdat: Het juist natrekken en benoemen van ongewenst gedrag -Consequent reageren -Concretiseren 2. Een startopdracht zet hen aan het werk; -niet formuleren in vraagvorm: Vb niet stop, maar zeg start.

Bv zeg niet stop met tekenen op de grond met ketchup, maar haal een blad en teken daar verder op. Sociale, fysieke of activiteitsstraffen. Activiteitsstraffen of voordeelverlies vb vroeger gaan slapen, vroeger binnenkomen na verlof -Hersteltaken -Vervelende taken, indien niet vernederend! Afdwingtheorie, negatief proces en vierfasenmodel kunnen uitleggen en toepassen op gegeven casussen. Geweldloos verzet -Haim Omer: Hoofdvraag Hoe optreden om vijandige en zelfdestructieve escalatie in het opvoeden te vermijden?

King over liefde en geweldloos verzet -gandhi: Inleiding -bij agressief en zelfdestructief gedrag spijbelen, drugs,.. Ik ben hier, ik ben je ouder en blijf je ouder. Inleiding -escalatieprocessen -heen en weer geslinger tssn toegeven en boos worden 2. Het is mijn plicht alles te doen wat in mijn vermogen ligt, behalve je aan te vallen. Emotionele arousal conflict kan leiden tt escalatie. Als 1 v beide partijen kalmeert, neemt risico af: Kalmeren, dan neemt deze kans af.

Civiele aansprakelijkheid voor onrechtmatige journalistiek art BW Rb Antwerpen De draagwijdte van de grondwettelijke waarborgen inzake vrijheid van meningsuiting en persvrijheid Grondwettelijke waarborgen - Geen preventieve maatregelen?

Hebben de grondwettelijke waarborgen geleidelijk betekenis en impact verloren? Erosie van de Grondwet? Verbod preventieve maatregelen Verbod relatief? Stakingsvordering van voorzitter rechtbank: Art sexies SW - zie zaak De Becker t.

TV Familie vs familie Pfaff: Hof van Assisen en drukpersmisdrijf art GW: Rb Antwerpen , Belkacem: Interpretatie GW achterhaald door techniek? Wat met de feitelijke strafrechtelijke immuniteit? Norwood British National Party Klacht Liga voor de Mensenrechten t. Toch nog een juridische vluchtheuvel: Corr Rb Dendermonde, Vlaams Blok-politicus veroordeeld wegens aanzet tot racisme en vreemdelingenhaat schreef vandalisme toe aan allochtone jongeren ; zware straf!

Verschenen in , wel sfeer koloniale tijd, vol paternalisme, maar geen aanzet tot discriminatie of haat; element van opzet ontbreekt bij Hergé, Casterman en Moulinsart Zaak Rulof zie verder Toepassingen op internet ook strafbaar!! Kennis van illegale content?

Vlaamse Kranten omwille van weigering plaatsen advertenties - discriminatie op basis van politieke overtuiging? Het in het openbaar ontkennen, schromelijk minimaliseren, pogen te rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide tijdens WOII genocide door nazi-regime Niet strafbaar: Bescherming van historische waarheid?

Waarom niet tov alle misdrijven tegen menselijkheid of oorlogsmisdaden? The Court further observes that it would have been possible for the applicant to have avoided the harm and, consequently, the conviction, while still carrying on his business, by ensuring that none of the photographs were available on the free preview page where there were no age checks. He chose not to do so, no doubt because he hoped to attract more customers by leaving the photographs on the free preview page.

Ruim verbod Art ter §1 Sw: Toepassing op het internet! Zwitserland Tentoonstelling van schilderijen sodomie, bestialiteit, masturbatie en homoseksualiteit; toegankelijk voor het grote publiek, gratis en geen leeftijdsrestrictie Veroordeeld: They were painted on the spot - in accordance with the aims of the exhibition, which was meant to be spontaneous - and the general public had free access to them, as the organisers had not imposed any admission charge or any agelimit.

Indeed, the paintings were displayed in an exhibition which was unrestrictedly open to and sought to attract - the public at large. In the circumstances, having regard to the margin of appreciation left to them under Article 10 § 2 art. VD en CG t. Apollinaire, Les onze milles verges, De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor journalistiek en media Situering: Op basis van criteria uit de rechtspraak redelijkerwijze voorzien, doch geen absolute zekerheid! Drie basiscriteria voor een onrechtmatige publicatie: Onzorgvuldige of onjuiste aantijgingen of kritiek met een gebrek aan bewijsmateriaal 2.

Onnodig kwetsend met de bedoeling schade toe te brengen 3. Publicaties die schending van de privacy inhouden De vrijheid van politiek debat en kritiek op politici of publieke personen - - Grotere mate van toelaatbaarheid van lasterlijke of beledigende kritiek wanneer: In verband met politieke aangelegenheden, actuele discussie, maatschappelijk debat Kritiek op publieke personen of politici Ivm.

Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding mag scherp en tendentieus zijn Kritiek op magistraten? Ten aanzien van journalistiek: Ook cartoons en spotprenten kennen een hoge mate van bescherming; maar ook hier zijn er grenzen gesteld! De Morgen Eiser gecontacteerd — standpunt weergegeven — opiniestuk — enkele kritische bedenkingen Bourdon t.

Toestemming moet zeker zijn; kan niet zomaar worden vermoed Erg restrictief te interpreteren!! Als mede-auteur Als uitgever: Geïnterviewde aansprakelijk indien journalist door wijze van weergave de nodig voorzichtigheid, gereserveerdheid aan de dag heeft gelegd Parlementaire onverantwoordelijkheid: Rechter oordeelt Aard van schadevergoeding: Verspreidingsverbod via kort geding? Specifiek voor audiovisuele media: Wat in geval van weigering of inbreuk?

Procedure zoals in kort geding voor voorzitter rechtbank Sui generis-recht recht van mededeling: Voorbeeld Correctionele Rb Gent, Vereecke en Openbaar Ministerie t. Media en justitie Principe van openbaarheid van openbaarheid van terechtzittingen - - Grondwet: News Verlags t Oostenrijk: Radio en tv in beginsel niet toegestaan tenzij toestemming voorzitter rechtbank Toestemming nodig voor het maken van opnamen van niet-vaste procesdeelnemers Beperkingen op openbaarheid Openbaarheid is niet absoluut!

Ifv werking van het gerecht: Mogelijkheid van delegatie PdK kan delegeren aan perswoordvoerder specifiek of permanent PdK kan delegeren aan perswoordvoerder van de politie specifiek of permanent Voor speciale materies: Toestemming onderzoeksrechter vereist tijdens gerechtelijk onderzoek 6. De aard, inhoud en de vorm van de informatieverstrekking Basisregels: PdK of perswoordvoerder mag officieel geciteerd worden b Off the record: PdK of perswoordvoerder verschaft informatie maar mag niet officieel geciteerd worden toelichting of bevestiging c Background-informatie: Privacy Wet persoonsgegevens Brief- en telecommunicatiegeheim Informaticacriminaliteit hacken Afluisteren Verkeerswetgeving Heling Medeplichtigheid schending beroepsgeheim Art ter Sw: Recht om bronnen niet te onthullen 2.

Personen werkzaam in de sector van de media 3. In geval van proces tegen journalist: Extra waarborgen betreffende huiszoeking, inbeslagnames en telefoontap 7. De regulering betreffende de bekendmaking van opiniepeilingen en kiesintentiemetingen Wet opiniepeilingen Gevaar opiniepeilingen? Manipulatie publieke opinie Voorstelling alsof verkiezingen niets uitmaken Invloed van analyses van opiniepeilingen op media — campagne — kiezers bewezen?! Wat is een opiniepeiling?

Wie heeft onderzoek uitgevoerd lid? Op welke wijze zijn antwoorden verzameld? Bij welke populatie en steekproef? Hoe groot is steekproef? Omroep en Europees Recht: De Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten Nationaal omroepbeleid en —regulering is begrensd door: Geen schending Groppera Radio t.

Zwitserland — schending: Ierland — geen schending: Noorwegen — schending: VK — geen schending: Vlaamse Kijk- en Luisterraad: Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkend doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggen op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.

Het optreden van de Unie is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen en aan te vullen mede in de audiovisuele sector 4.

Modernisering en versoepeling van de regels 2. Invoeren uniforme spelregels voor gelijke of gelijkaardige dienstenaanbieders uitbreiden toepassing naar niet-lineaire, on-demand diensten 3. Definitie Audiovisuele Mediadiensten art 1: Die onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten valt 3.

Met als hoofddoel 4. De levering aan het algemene publiek 5. Ter informatie, vermaak of educatie 7. De levering aan een algemeen publiek 5.

Ter informatie, vermaak of educatie webcams van ski-gebied dus NIET! PIN-codes, filtering, labeling Lineaire diensten art 27 o Ernstige schade bv: Dergelijke beelden vergezellen of maken deel uit van een programma tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of ten behoeve van zelfpromotie. Versoepeld tav Televisie-Richtlijn Geldig voor alle audiovisuele mediadiensten: Groenboek voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld: Het Vlaams Mediadecreet Algemene situering Wie is bevoegd?

Institut belge des services postaux et des télécommunications wel:

buiten sex film pseudo arts keuring

Sex massage alkmaar sex grote kut


Procesgerichte gesprekstherapie -drie segmenten: De Gordonmethode Gordon methode: Validationmethode -bejegeningsmethode voor familie en personeel van dementiepatienten -begin jaren 80 -feil humanistische psychologie en neopsychoanalyse - mensbeeld: Ieder mens is uniek en dient als ind te worden behandeld 2. Ieder mens is waardevol, hoe gedesorienteerd hij ook moge zijn 3. Hoogebejaarden dienen zonder waardevol te worden geaccepteerd 5.

Gevoelens gaan minder pijn doen wnnr ze worden geuit, erkend en gevalideerd d riem die het vertrouwen heeft vd oudere. Worden ze genegeerd of onderdrukt, dan worden de gevoelens alleen maar heviger 6.

Door empathie ontstaat vertrouwen , nemen angst en onrust af en wordt waardigheid hersteld. Men tootn respect en graaft niet. Client beseft dat hij ertoe doet. Client zijn belevingswereld doet er toe. Effectiviteit -Humanistische en rogeriaanse hulpverleningsmethoden zijn lastig te combineren met oz naar effectiviteit A.

Typering van de psychoanalyse 2. Je hebt iets met een snor, je valt meer vr mannen met een snor Basisuitgangpunten -Subjectieve ervaring: De ontdekking van het onbewuste -de droom als koninklijke weg naar het onbewuste -de lapsus: Indeling van de psychoanalyse -hoe verhoudt de psychoanalyse zicht tov 3 mensbeelden en biopsychosociale model - kent 2 mensbeelden: Ze keek naar haar zoon en zei: Op Bruces gezicht verscheen een glimlach, nu hij een antwoord had op zijn verborgen vraag: Je kent hier toch niemand.

Hij wou weten wat er gebeurd met jongens die speelgoed stukmaken. De leerkracht, die de vraag begreep, gaf een gepast antwoord: Soms kan iets stuk. Ze wordt niet snel kwaad, ook niet wanneer de tekening niet zo mooi is of wanneer speelgoed kapot is. Ik hoef geen schrik te hebben. Het is veilig om hier te zijn. De structuur van de menselijke geest 2. Onbewust mentale processen -bewuste: Hoe onbewuste wensen zich kenbaar maken: Ontwikkelingen na freud -binnen theorie v freud: Benadrukt wat er werkelijk in de kinderjaren plaatsvindt, belevenis is secundair 3.

Directe observaties van kndnd 4. Minder nadruk op fantasie -freud: Afstand van driftmodel -dirften zijn nt aangeboren en ontstaan pas later!

Zelfverwijten en schuldgevoelens geproduceerd door het Uber-ich wanneer er onbewust agressieve gevoelens zijn naar een bewust geliefd persoon. Vooral zich voorstellen als hij nieuwe mensen ontmoet. Hij had naam van vader, dus associatie blootgelegd via psychonalayse.

Toepassingen van de psychoanalyse in hulpverlening en opvoeding -psychoanalyse biedt alternatieve interpretaties vr gedr mansen bv oedipusconflict bij terug inwonen bij moeder, omwille van ocs -belangrijk: Erkennen overdracht en tgnoverdracht 2.

Bespreekbaar maken in hulpverleningsrelatie, is immers nt iedereen weggelegd 5. De afdwingtheorie of het tirannieke proces en ouderlijke vaardigheden Basisverklaring voor moeilijk gedrag -Afdwingtheorie -Negatief proces filmpje: Bij een weigeren van correctie: Verliezen zowel ouders als kind: Storende factoren die ouderlijk gedrag kunnen beïnvloeden: Basisverklaring voor moeilijk gedrag: Een negatief proces en opvoedkundige vaardigheden -Gevangen in wederzijdse ergernis -Geen inhoud, enkel betrekkingsniveau -Zelf- en controleverlies als opvoeder Negatief proces: Jan w kwaad en duwt begeleider ozpij, begeleider voelt zich vernederd en voelt zich kwaad.

Dus ik meot iets doen of ik verlies gezag. Jef voelt zich radeloos. Jan voelt zich rotslecht. Jef voelt zich ook slecht. Zo kan er volgend incident ontstaan! Ouderlijke en opvoedkundige vaardigheden 1.

Positieve betrokkenheid -Wanneer de jongere redenen kan formuleren waarom zijn verblijf thuis of in de instelling de moeite waard is. Aandachtspunten -tussentijdse beloningen zijn meer motiverend dan 1 grote beloning: Bij kleine kinderen echter wel, maar na verloop van tijd neemt dit gedrag af.

Positieve bekrachtiging via sociale materiële Krachtige gedragsveranderaars: Krachtig om gedr te veranderen omdat: Het juist natrekken en benoemen van ongewenst gedrag -Consequent reageren -Concretiseren 2. Een startopdracht zet hen aan het werk; -niet formuleren in vraagvorm: Vb niet stop, maar zeg start. Bv zeg niet stop met tekenen op de grond met ketchup, maar haal een blad en teken daar verder op. Sociale, fysieke of activiteitsstraffen. Activiteitsstraffen of voordeelverlies vb vroeger gaan slapen, vroeger binnenkomen na verlof -Hersteltaken -Vervelende taken, indien niet vernederend!

Afdwingtheorie, negatief proces en vierfasenmodel kunnen uitleggen en toepassen op gegeven casussen. Geweldloos verzet -Haim Omer: Hoofdvraag Hoe optreden om vijandige en zelfdestructieve escalatie in het opvoeden te vermijden?

King over liefde en geweldloos verzet -gandhi: Inleiding -bij agressief en zelfdestructief gedrag spijbelen, drugs,.. Ik ben hier, ik ben je ouder en blijf je ouder. Inleiding -escalatieprocessen -heen en weer geslinger tssn toegeven en boos worden 2. Het is mijn plicht alles te doen wat in mijn vermogen ligt, behalve je aan te vallen. Emotionele arousal conflict kan leiden tt escalatie. Als 1 v beide partijen kalmeert, neemt risico af: Kalmeren, dan neemt deze kans af.

Daarom maatregelen van geweldloos verzet een paar uur of dag uitstellen. Ineffectief taalgebruik -Smeekbeden en verontschuldigingen. Ik ga je favoriete eten maken. Polarisatie en geweldloos verzet -Naast en bij het kind staan, waarbij de ouderlijke aanwezigheid zelf de grens wordt. Relatiegebaren Verzoeningsgebaren -Bevrijden de ouders van de rol van slechterik.

Waakzame zorg ouderlijke aanwezigheid: Provocaties weerstaan -smeed het ijzer wnnr het koud is! Principe van de uitgestelde reactie: De aankondiging -Het kind officieel vertellen dat u zijn huidige gedrag niet langer kunt accepteren en dat u er niet langer alleen wil mee blijven zitten, maar dat u de omgeving zult informeren en om hulp zult vragen. De inhoud van de aankondiging aankondiging: Hoe en wanneer doet u de aankondiging? Hoe verder na aankondiging? Bevelen weigeren -vorm v verzet waarvoor u geen medewerking nodig heeft van uw kind -kind heeft eisend en dwingend gedr en dit heeft gevolgen vr jou bv handelen beperkt -dus bevelen v kind nt meer opvolgen!

Weigering w nt teruggedraaid na goed gedrag kind Mag wel als ouders denken dat er gn dreiging meer is v kind 3. Het doorbreken van taboes -lijst maken: De telefoonronde -Bij onaangekondigde afwezigheid: Uiting ouderlijke aanwezigheid en herbevestiging ouderlijk toezicht. Methode om kind op te sporen. Kind weer thuis krijgen. Specifiek voor audiovisuele media: Wat in geval van weigering of inbreuk?

Procedure zoals in kort geding voor voorzitter rechtbank Sui generis-recht recht van mededeling: Voorbeeld Correctionele Rb Gent, Vereecke en Openbaar Ministerie t. Media en justitie Principe van openbaarheid van openbaarheid van terechtzittingen - - Grondwet: News Verlags t Oostenrijk: Radio en tv in beginsel niet toegestaan tenzij toestemming voorzitter rechtbank Toestemming nodig voor het maken van opnamen van niet-vaste procesdeelnemers Beperkingen op openbaarheid Openbaarheid is niet absoluut!

Ifv werking van het gerecht: Mogelijkheid van delegatie PdK kan delegeren aan perswoordvoerder specifiek of permanent PdK kan delegeren aan perswoordvoerder van de politie specifiek of permanent Voor speciale materies: Toestemming onderzoeksrechter vereist tijdens gerechtelijk onderzoek 6. De aard, inhoud en de vorm van de informatieverstrekking Basisregels: PdK of perswoordvoerder mag officieel geciteerd worden b Off the record: PdK of perswoordvoerder verschaft informatie maar mag niet officieel geciteerd worden toelichting of bevestiging c Background-informatie: Privacy Wet persoonsgegevens Brief- en telecommunicatiegeheim Informaticacriminaliteit hacken Afluisteren Verkeerswetgeving Heling Medeplichtigheid schending beroepsgeheim Art ter Sw: Recht om bronnen niet te onthullen 2.

Personen werkzaam in de sector van de media 3. In geval van proces tegen journalist: Extra waarborgen betreffende huiszoeking, inbeslagnames en telefoontap 7.

De regulering betreffende de bekendmaking van opiniepeilingen en kiesintentiemetingen Wet opiniepeilingen Gevaar opiniepeilingen? Manipulatie publieke opinie Voorstelling alsof verkiezingen niets uitmaken Invloed van analyses van opiniepeilingen op media — campagne — kiezers bewezen?!

Wat is een opiniepeiling? Wie heeft onderzoek uitgevoerd lid? Op welke wijze zijn antwoorden verzameld? Bij welke populatie en steekproef? Hoe groot is steekproef?

Omroep en Europees Recht: De Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten Nationaal omroepbeleid en —regulering is begrensd door: Geen schending Groppera Radio t. Zwitserland — schending: Ierland — geen schending: Noorwegen — schending: VK — geen schending: Vlaamse Kijk- en Luisterraad: Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting.

Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkend doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggen op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.

Het optreden van de Unie is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen en aan te vullen mede in de audiovisuele sector 4. Modernisering en versoepeling van de regels 2. Invoeren uniforme spelregels voor gelijke of gelijkaardige dienstenaanbieders uitbreiden toepassing naar niet-lineaire, on-demand diensten 3.

Definitie Audiovisuele Mediadiensten art 1: Die onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten valt 3. Met als hoofddoel 4.

De levering aan het algemene publiek 5. Ter informatie, vermaak of educatie 7. De levering aan een algemeen publiek 5. Ter informatie, vermaak of educatie webcams van ski-gebied dus NIET! PIN-codes, filtering, labeling Lineaire diensten art 27 o Ernstige schade bv: Dergelijke beelden vergezellen of maken deel uit van een programma tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of ten behoeve van zelfpromotie. Versoepeld tav Televisie-Richtlijn Geldig voor alle audiovisuele mediadiensten: Groenboek voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld: Het Vlaams Mediadecreet Algemene situering Wie is bevoegd?

Institut belge des services postaux et des télécommunications wel: Omroeporganisaties art 2, 27°: Dienstenverdelers art 2, 7°; art Telenet, Belgacom, TV Vlaanderen 3. Netwerkoperator art 2, 22°; art Radio-omroep en televisie Titel I: Bepalingen voor omroepactiviteiten - art Vanhecke hfdst 4 o Valkeniers: De openbare omroep VRT Situering - - BRTN-decreet Modern, aangepast statuut van de openbare omroep Autonomie — flexibiliteit — alertheid in een concurrentiële markt omgeving Verschillende malen gewijzigd!

NV van publiek recht: NV van publiek recht Art 5: Vlaamse Gemeenschap enige aandeelhouder; kan aandelen niet overdragen Organen: Algemene Vergadering art Van statutair naar contractueel arbeidsovereenkomst VRT legt regels vast ivm aanwerving en de rechtspositie van het personeel In beheersovereenkomst: Meer details in uitvoeringsbesluit Ook mededelingen Federale Regering: Radiodiensten Vroeger Versnipperd wettelijk kader en complexe procedure - Regels inzake recht van antwoord Rekening houden met auteursrecht en naburige rechten Art Samenwerking mag niet leiden tot gestructureerde eenvormigheid in programmabeleid kan wel voor bijvoorbeeld eenmalige grote acties, uitzonderlijke gebeurtenissen Specifiek voor regionale radio-omroeporganisaties - Diversiteit en regionale verankering: Kunnen met lokale radio-omroeporganisaties Samenwerking met landelijke of regionale mag niet leiden tot gestructureerede eenvormigheid in het programmabeleid tenzij eenmalige grote acties Aanmelden bij de VRM 14 dagen voor de start van samenwerking!

VZW Zetel in verzorgingsgebied Slechts één regionale omroepdienst exploiteren! Omweg via exploitatievennootschappen Onverenigbaarheden: Commerciële communicatie Inleiding - Wet 6 februari betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, telewinkelen, sponsoring, productplaatsing.

Reclame art 2, 35°: Rechtstreekse aanbiedingen aan het publiek het oog op levering tegen betaling van goederen of diensten Bv: Interactiviteit en wisselwerking loutere verkoop van schermruimte Sponsoring art 2, 41°: Productplaatsing art 2, 30°: Opnemen van of verwijzen naar product of dienst binnen het kader van een televisieprogramma Verschil sponsoring — product placement: Overheden of openbare instellingen, verenigingen of overheidsbedrijven over hun beleid Sociale en humanitaire verenigingen of verenigingen die behoren tot domein van het algemeen welzijn over opdracht van algemeen belang - rechtstreeks noch onrechtstreeks gericht zijn op de commerciële promotie van hun individuele producten of diensten, noch op de commerciële promotie van het lidmaatschap van dergelijke verenigingen!

Het Mediadecreet bepaalt dat telewinkelen duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Niet op VRT Niet door ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in de vervaardiging of verkoop van alcoholhoudende dranken Indien wel gesponsord; NIET sponsorvermelding tijdens programma Niet door ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in de vervaardiging of verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten Bedrijven uit de medische sector: De boodschap beantwoordt bijgevolg aan de definitie van een BAN in artikel 2, 17°, b , van het Mediadecreet.

In de bedoelde BAN wordt niet opgeroepen tot lidmaatschap van de vereniging in kwestie. Het loutere vermelden van het logo van een vereniging kan te dezen niet worden beschouwd als een commerciële promotie van producten of diensten.

In beginsel eigen opnamen: De Olympische zomerspelen 2. Alle wedstrijden van het Belgische voetbalteam, mannen 4. De eindronde van het wereldkampioenschap voetbal, mannen 5. De eindronde van het Europees kampioenschap voetbal, mannen 6. De wedstrijden van de Champions League waaraan een Belgisch clubteam deelneemt 7. De Ronde van Frankrijk voor beroepsrenners, mannen 9.

De Amstel Gold Race De Ronde van Vlaanderen Het kampioenschap van België wielrennen op de weg voor beroepsrenners, mannen Het wereldkampioenschap wielrennen op de weg voor beroepsrenners, mannen De Memorial Ivo Van Damme De Grote Prijs van België Formule 1 De volgende Grand Slam-tennistoernooien: Roland Garros en Wimbledon, alle kwartfinales, halve finales en finales met Belgische deelnemers

buiten sex film pseudo arts keuring