Chatten met bi vrouwen stiekem masturberen

chatten met bi vrouwen stiekem masturberen

Member is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op de Website en het gebruik van de aan Member verstrekte Inlogcode. De Inlogcode van Member dient strikt geheim te worden gehouden. Marble communications en Member nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan de Member kennis kunnen nemen van de aan de Member verstrekte Inlogcode. Member dient Marble communications onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn Inlogcode of enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn account op de Website.

Marble communications is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de Inlogcode door een ander, al dan niet met medeweten van Member. Marble communications stelt Member, voor zover nodig, op de hoogte van het onbevoegde gebruik en de blokkering van de Inlogcode en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende Inlogcode aan de Member.

Marble communications heeft het recht om, indien en voor zover de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, het gebruik door Member van de Inlogcode zonder voorafgaande ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien Member enige op hem rustende verplichting, zoals voorzien in deze Voorwaarden, niet nakomt. Gebruik van de Diensten 1. Het gebruik van diensten door Member is volledig op eigen risico van Member.

Member dient zich bewust te zijn dat de website fictieve Memberpersonages bevat. Member dient zich er tevens van bewust te zijn dat wanneer Member betrokken is bij communicatie via internet met mensen die onbekend voor de Member zijn, dat deze mensen niet noodzakelijkerswijs hoeven te zijn wie zij pretenderen te zijn en dat deze mensen misleidende informatie kunnen verstrekken, zich bedrieglijk kunnen opstellen of zich op een onwettige manier kunnen gedragen. Member is zelf verantwoordelijk voor de interacties die hij al dan niet middels de website met andere Members, hosts of met het bedrijf voert.

Member dienst bij zijn interacties met andere Members of het bedrijf voorzichtig te handelen en zijn gezonde verstand te gebruiken. Marble communications is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het doen en nalaten van andere members op de Website, hetgeen tevens geldt ten aanzien van het doen en nalaten van het Bedrijf.

Member aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van door Member zelf of via diens persoonlijke account verzonden Content en Content welke Member plaatst op diens openbare profiel of in de openbare ruimte van de Website. Member garandeert bij het plaatsen van Content op de Website dat hij de rechtmatige eigenaar van de Content is of anderszins rechtmatig gebruiker is van de Content. Het is Member niet toegestaan om persoonlijke informatie, waaronder telefoonnummers, adresgegevens, emailadressen en verwijzingen naar social media kanalen, openbaar te maken op het eigen memberprofiel of via Content te verspreiden middels de Diensten.

Het is Member niet toegestaan om op de Website meer dan één account aan te maken en zich op Website voor meer dan één Lidmaatschap aan te melden. Marble communications behoudt zich het recht om het openbare memberprofiel van Member in te lezen en eventueel, zonder enige mededeling vooraf, te weigeren of te verwijderen. Dit geldt ook voor overige Content voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is ter uitvoering van het Lidmaatschap. Member stemt ermee in dat zijn Content vindbaar en zichtbaar is middels websites van derden, waaronder zoekmachines mede begrepen.

Deze Content is dan ook vindbaar via websites van derden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft websites van derden met wie Marble communications ter zake een samenwerking is aangegaan. Opzeggen en einde Lidmaatschap 1. Member is gerechtigd zich per direct, zonder opgave van redenen, af te melden voor het Lidmaatschap. Marble communications heeft het recht om, voor zover slechts sprake is van Gratis toegang het Lidmaatschap, dit Lidmaatschap van Member en gebruik van gratis Diensten naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen.

Op Premium toegang Lidmaatschap is het bepaalde in artikel 4. Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de Diensten, heeft Marble communications de mogelijkheid het Lidmaatschap van de Member automatisch op te heffen wanneer Member gedurende minimaal 12 maanden de Diensten niet heeft gebruikt. Bij het opheffen van het Lidmaatschap door Marble communications op grond van het vorige lid of op grond van opzegging door de Member, komen alle Credits direct te vervallen.

Ontvangen betalingen worden in dat geval niet gerestitueerd. Op Marble communications rust na het eindigen van het Lidmaatschap, op grond van opzegging, op grond van artikel 5. Het bepaalde in deze Voorwaarden dat door de aard of strekking ervan, bestemd is om ook te gelden na beëindiging van het Lidmaatschap, zullen na de beëindiging daarvan volledig van kracht blijven. Ontvangen van berichten 1. Door het aangaan van het Lidmaatschap verklaart Member zich akkoord met het ontvangen van email berichten die nodig zijn om de overeengekomen Diensten uit te voeren.

Voorts kan Marble communications de Member berichten sturen aangaande informatie omtrent de Diensten van Marble communications die in overwegende mate gerelateerd zijn aan de Diensten in verband met het Lidmaatschap. Ten aanzien van speciaal geselecteerde aanbiedingen van Marble communications of derden, anders dan bedoeld in de vorige twee volzinnen, is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Member vereist. Member kan zich voor andere berichten dan die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het Lidmaatschap uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze.

De wijze waarop de privacy van de Member wordt gewaarborgd staat beschreven in de -- privacy -- behorende bij deze Voorwaarden. Garantie en vrijwaring 1. Website bevat software waarmee Member in contact kan treden met andere gebruikers en het Bedrijf. Tenzij anders vermeld, is Marble communications slechts verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot de Website, Diensten, klantenservice en het verwerken van betalingen in het kader van Diensten. Marble communications bied Member door gebruik van Website en Diensten geen enkele garantie op succes, een date of een relatie.

Member gebruikt Diensten en Diensten van het Bedrijf op eigen risico. Marble communications is niet aansprakelijk voor content, van welke aard dan ook, afkomstig van andere gebruikers van de Website, evenmin als voor Bedrijfscontent en Diensten van het Bedrijf. Marble communications kan er nimmer voor instaan dat de bedoelde content juist, volledig, rechtmatig en niet-misleidend is en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Marble communications controleert niet vooraf de nauwkeurigheid, juistheid en rechtmatigheid van de informatie en Content gepubliceerd door de Member en andere members, maar behoudt zich het recht voor dit in de toekomst wel te doen.

Marble communications behoudt zich het recht voor Content, memberprofielen of andere members te verwijderen, echter dat garandeert niet dat Marble communications al het offensieve materiaal kan verwijderen.

Door gebruik te maken van de Diensten accepteert de Member dat hij in aanraking kan komen met offensief materiaal. Marble communications wijst alle, in de mate dat dat door dwingende wetgeving is toegestaan, garanties en aansprakelijkheid af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de Website, content van members, eventuele virussen of andere schadelijke componenten, de veiligheid van de Website, de rechtmatigheid van gebruik van de Website in het land van Bezoeker, de voortdurende deugdelijke werking van de Website en Diensten, de kwaliteit van Diensten in overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel.

In het bijzonder is Marble communications niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de niet deugdelijke werking van de Website of Diensten als gevolg van overmacht, als gevolg van een aan de Member toerekenbare omstandigheid of als gevolg van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel. Marble communications is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke gevolg schade waaronder mede begrepen overlijden of lichamelijk letsel van Member of van derden, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.

De Website kan Bezoeker toelaten om te linken naar andere websites of bronnen op het internet. Voorts kunnen andere websites of bronnen op het internet links naar de Website bevatten. Wanneer de Bezoeker toegang krijgt tot bronnen van derden op het internet, doet de Bezoeker dit op eigen risico. Marble communications aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van bronnen van derden. Het opnemen van een dergelijke link op de Website impliceert niet de goedkeuring of enige samenwerking tussen Marble communications en deze derden.

Bezoeker vrijwaart Marble communications en alle anderen van wiens hulp Marble communications gebruik maakt bij de exploitatie van de Website, ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van gevolg schade, die verband houden met de uitvoering van de Diensten en welke schade toerekenbaar is aan een ander en dan aan Marble communications. Bezoeker vrijwaart Marble communications en alle anderen van wiens hulp Marble communications gebruik maakt bij de exploitatie van de Website, van alle aanspraken van derden voor schade die aan de Bezoeker, op grond van de wet dan wel deze Voorwaarden, toerekenbaar is.

Indien Marble communications uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Bezoeker gehouden Marble communications en de bedoelde anderen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Bezoeker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn Marble communications c.

Indien en voor zover een gerechtelijke instantie, ondanks het bepaalde in het overige van deze Voorwaarden, oordeelt dat Marble communications aansprakelijk is voor de gevolg schade van de Member of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het totaal door de Member betaalde bedrag aan Credits in de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, dan wel ,00 euro, e.

Op de aansprakelijkheidsbeperkende en vrijwaringsclausules in deze Voorwaarden kan tevens een beroep worden gedaan door werknemers van Marble communications, alsook door het Bedrijf en derden van wiens hulp het Bedrijf of Marble communications bij het uitvoeren van de Diensten gebruik maken. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Diensten en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de gebruikte software, vormgeving, werking en sjablonen van de Website behoren toe aan Marble communications, dan wel zijn licentiegever.

Het is de Bezoeker, zonder uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de rechthebbende, verboden het materiaal waarop de rechten van Marble communications, het Bedrijf c. Marble communications neemt een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten erg serieus, ook die van gebruikers van de Website. Als Bezoeker veronderstelt dat middels de Website een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Bezoeker of enig ander, dan wordt Bezoeker verzocht een bericht aan Marble communications te versturen dat bevat: Bezoeker dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar de Auteursrecht Agent van Marble communications via het account van Member op de Website, dan wel door als niet-member gebruik te maken van de contactgegevens van Marble communications.

Indien Member een melding ontvangt van Marble communications met de strekking dat Content van Member is verwijderd, kan Member een tegenbericht sturen Marble communications. Members tegenbericht moet het volgende bevatten: Member dient er rekening mee te houden dat Marble communications geen actie kan ondernemen met betrekking tot de tegenvordering van Member, tenzij Members kennisgeving strikt voldoet aan de voorgaande vereisten.

Member dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar de Auteursrecht Agent van Marble communications via het accountdashboard van Member, dan wel door als niet-member gebruik te maken van de contactgegevens van Marble communications. Ideeën indienen Marble communications en haar werknemers aanvaarden geen ongevraagde ideeën, met inbegrip van maar niet beperkt tot ideeën met betrekking tot processen, technologieën, productverbeteringen of productnamen. Bezoeker wordt verzocht geen ongevraagde ideeën, content, illustraties, suggesties of andere werken in welke vorm dan ook aan Marble communications of haar medewerkers te verstrekken, teneinde mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen omdat producten Marble communications kunnen lijken op de door Bezoeker aan Marble communications verstrekte ideeën.

Op elk gebruik van Website en elk Lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Marble communications en Bezoeker zijn van elkaar onafhankelijk. Onverminderd dwingend wettelijk voorschrift, is in geval van een geschil tussen Marble communications en Member, de rechtbank te Zwolle bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Marble communications, een andere rechtbank die volgens de wet bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Bezoeker dient zich te realiseren dat alle kosten van procederen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, kunnen komen.

Marble communications heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van deze Voorwaarden treden voor Members met Gratis toegang, Members die niet langer over Credits beschikken alsook voor andere Bezoekers, onmiddellijk in werking na bekendmaking van de gewijzigde Voorwaarden. Voor Members met Premium toegang die over openstaande Credits beschikken, treden de wijzigingen slechts onmiddellijk na bekendmaking in werking indien de Member uitdrukkelijk instemt met de gewijzigde Voorwaarden, dan wel vanaf het moment dat alle Credits die voorafgaand aan de wijziging zijn aangeschaft, zijn verzilverd.

In het laatste geval wordt de Member duidelijk gewezen op de toepassing van de gewijzigde Voorwaarden. Voor vragen of problemen in verband met het gebruik van de Website, kan Bezoeker contact opnemen met Support via deze website. De contactgegevens van Marble communications zijn op de Website geopenbaard. Members dienen op de daartoe onder hun account op de Website aangewezen wijze contact op te nemen.

Deze privacyvoorwaarden worden uitgegeven door Marble communications, gevestigd te Zutphen KvK nummer voor de levering van Diensten via de Website, welke aldus door Bedrijf wordt geëxploiteerd. Lees deze privacyvoorwaarden zorgvuldig door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens worden verkregen en verwerkt. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en deze privacyvoorwaarden, gebruik deze Website dan niet en registreer u dan niet voor de Diensten.

Marble communications is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens en het u informeren over hoe Marble communications uw persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en alle andere daaraan gerelateerde software. Marble communications fungeert als de gegevensverwerker en ontvangt en verwerkt alle identificeerbare persoonsgegevens "IPG" en niet-identificeerbare persoonsgegevens "Non-IPG" van gebruikers van de Website.

Deze privacyvoorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met de gebruiksvoorwaarden. Als u contact met Marble communications wilt opnemen over deze privacyvoorwaarden, neem dan contact op de wijze zoals boven omschreven.

IPG betreft informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Non-IPG is informatie die moet worden gecombineerd met andere informatie om u persoonlijk te kunnen identificeren. U hoeft Marble communications geen informatie te verstrekken wanneer u de Website bezoekt.

Echter, om volledig gebruik te kunnen maken van de Website, kan Marble communications IPG verzamelen, zoals uw naam, geboortedatum, emailadres, leeftijd, telefoonnummer en Content. Marble communications kan ook uw relevante betalings- of creditcardgegevens verzamelen als u van betaalde Diensten op de Website gebruik maakt.

Houd er rekening mee dat alle betaalgegevens moeten worden opgeslagen en verwerkt door de betaalprovider van Marble communications.

Als u een bedrijf bent, kan Marble communications relevante bedrijfsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot uw bedrijfsnaam, bedrijfsidentiteit, vestigingsadres en betaalgegevens verzamelen en verwerken. Wanneer u gebruik maakt van de Website, kan Marble communications Non-IPG van u verzamelen, zoals uw IP-adres, postcode, geslacht, browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, registratiegeschiedenis, interacties met de Website, gebruiksinformatie, locatie, verwijzende URL, browser, besturingssysteem, datagebruik, dataoverdracht en uw internet serviceprovider.

Marble communications kan tevens informatie van u verzamelen met betrekking tot berichten die u plaatst op de openbare ruimtes van de Website, berichten die u naar Support stuurt en correspondentie die Support ontvangt van andere members of derden over uw activiteiten of berichten.

Sommige persoonsgegevens van u zullen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Website om de communicatie tussen gebruikers te vergemakkelijken. Marble communications zal uw persoonsgegevens nooit verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming; echter stemt u ermee in dat Marble communications dan wel de aan Marble communications verbonden servicepartners uw persoonsgegevens op de volgende manieren kunnen gebruiken: Allereerst worden uw persoonsgegevens dan ook gebruikt voor de uitvoering van het Lidmaatschap.

Zonder de door u bij de registratie opgegeven persoonsgegevens kan het Lidmaatschap niet worden uitgevoerd, hetgeen tevens geldt voor betaalgegevens betreffende het Premium Lidmaatschap. Bij gegevensverwerking ter uitvoering van het Lidmaatschap gaat het onder meer om het opstellen en openbaren van een memberprofiel ten behoeve van andere members , het delen van persoonsgegevens met het Bedrijf, het doorsturen en bewaren van chatberichten tussen u en andere members, het faciliteren van de overige functionaliteiten van de Website en andere aspecten die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van het Lidmaatschap, zoals voor het bieden van klantenservice.

Voorts kunt u berichten ontvangen aangaande informatie omtrent de Diensten van Marble communications die in overwegende mate gerelateerd zijn aan de Diensten in verband met het Lidmaatschap. Ten aanzien van de ontvangst van speciaal geselecteerde aanbiedingen van Marble communications of derden, anders dan berichten zoals bedoeld in de vorige twee volzinnen, is uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereist.

Uw gegevens openen, bewerken en verwijderen. U bent in staat om uw persoonsgegevens die onder uw account zijn opgeslagen te benaderen. U kunt deze persoonsgegevens bewerken. Als u vragen hebt of uw door Marble communications verzamelde IPG wilt bekijken of wijzigen, kunt u contact met Support opnemen. U hebt de volgende rechten op alle middels de Website door u verstrekte IPG.

Bovendien kunt u, indien en voor zover u wilt dat Marble communications uw IPG uit haar databases verwijdert, contact met Support opnemen. Tijdens uw gebruik van de Website, alsook nadat u uw account hebt verwijderd, dient u er rekening mee te houden dat Marble communications mogelijk ontoegankelijke kopieën van uw IPG en Non-IPG bewaart, inclusief eventuele communicatie die u via de Website hebt verstuurd voor interne en juridische doeleinden die onderworpen zijn aan het beleid van Marble communications inzake gegevensbewaring.

Voorts heeft u het recht om Marble communications te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar. De Website kan cookies en andere tracking gebruiken. Zie de cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies en tracking op de Website. Website integreert en gebruikt een aantal diensten afkomstig van derden.

Marble communications kan sommige persoonsgegevens met deze serviceproviders delen om hen in staat te stellen hun diensten aan Marble communications te leveren, inclusief het verzamelen en beheren van uw IPG en Non-IPG, het analyseren van data, het verlenen van marketingdiensten, het uitvoeren van onderhoud aan de Website en het verlenen van klantenservice.

Marble communications zal een verwerkersovereenkomst met elke serviceprovider sluiten voordat diensten van derden worden geïmplementeerd op de Website teneinde ervoor zorg te kunnen dragen dat uw IPG veilig worden gebruikt, opgeslagen en overgebracht in overeenstemming met de Europese privacywetgeving.

Marble communications gebruikt derden om haar te helpen zoals hierboven vermeld , inclusief partners, hostingpartijen en anderen om u toegang tot de Website en de Diensten te kunnen geven. Marble communications kan haar bevoegdheid om persoonsgegevens te verzamelen, te benaderen, te gebruiken en te verspreiden, uitbesteden aan derden. Daarom is het nodig dat u de derde partijen toestemming verleent om uw persoonsgegevens te gebruiken in dezelfde mate als waarin u Marble communications toestemming verleent, e.

U stemt er hierbij dan ook mee in dat de in deze privacyvoorwaarden besloten toestemming ook geldt voor de bedoelde derden. Voorts kan Marble communications, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van u verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van enig persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Marble communications of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Marble communications of andere gebruikers van de Website kunnen links naar websites van derden op de Website plaatsen, welke links informatie kunnen bevatten waarover Marble communications geen controle heeft. Bij het benaderen van een derde-partij-site via de Website, erkent u dat u zich ervan bewust bent dat deze websites van derden niet worden gescreend op privacy of veiligheidskwesties door Marble communications.

Marble communications aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden, zoals door adverteerders op de Website of op websites van derden verzamelde of gebruikte persoonsgegevens. U dient hun privacy voorwaarden te raadplegen voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. U vrijwaart Marble communications van alle aansprakelijkheid in verband met de inhoud van websites van derden. Marble communications heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien persoons- en in het bijzonder betaalgegevens middels de Website door u worden verstrekt, wordt ter overdracht van deze gegevens gebruik gemaakt van Secure Socket Layer SSL. Deze software versleutelt alle voor de overdracht relevante gegevens, zoals creditcardnummer, bankrekening, naam en adres.

Marble communications kan geen absolute waarborgen bieden omtrent uw privacy. Om deze reden wordt aangeraden antivirussoftware en firewalls te gebruiken en andere passende voorzorgsmaatregelen te treffen om uzelf te beschermen tegen privacybedreigingen. Marble communications verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen. Als u minderjarig bent en de Website gebruikt, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken en geen persoonsgegevens aan Marble communications te verstrekken.

Indien u veronderstelt dat Marble communications per ongeluk persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neemt u dan contact op met Support. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en worden bewaard op computers buiten uw land waar de privacyregels niet zo streng zijn als in uw land. Uw toestemming krachtens deze privacyvoorwaarden, gevolgd door het door u verstrekken van persoonsgegevens, impliceert dat u akkoord bent met die overdracht.

De aan Marble communications verstrekte IPG en Non-IPG worden verzameld, verwerkt, opgeslagen, bekend gemaakt en verwijderd overeenkomstig de toepasselijke EU-wetgeving, alsook deze privacyvoorwaarden.

Als u geen EU-ingezetene bent, erkent u en stemt u ermee in dat Marble communications uw persoonsgegevens kan verzamelen en gebruiken en aan andere entiteiten buiten uw land kan verstrekken. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich buiten uw land bevinden. Ze deed het bovenstuk van haar bikini uit, toen het broekje. Vervolgens ging ze zichzelf masturberen.

Met stomheid was ik geslagen. Nooit had ik kunnen denken, dat zij dit zou doen. Eveneens betekende het, dat mijn vriend een seksuele relatie met de buurvrouw had. Na de masturbatie ging ze weer naar me toe en kuste me weer op mijn mond. Ze deed haar bikini aan en ging weg zonder een woord te zeggen. Mijn vriend verzocht me om alles geheim te houden voor zijn vrouw. Tegen mijn vrouw heb ik het voorval verteld. Ze zei, dat ze het geheim zou houden voor de vrouw van mijn vriend.

Ze wil het huwelijk van mijn vriend en dat van zijn buurvrouw niet kapot maken. Geheimen Schrijf hier je geheim. Zwanger van mijn broer. Ik wil een onderdanige neukslet zijn Een geheim met een vraag - pedo-talk.

Ik heb ook een hart.. Hoe leef ik hiermee? Seksueel Toekijken tijdens masturbatie Geschreven door Marinus, Op Plaats hier uw reactie op dit geheim. Copyright © Geheimen van Nederland!

..

Jose neuken eskort nlchatten met bi vrouwen stiekem masturberen

Member is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op de Website en het gebruik van de aan Member verstrekte Inlogcode. De Inlogcode van Member dient strikt geheim te worden gehouden. Marble communications en Member nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan de Member kennis kunnen nemen van de aan de Member verstrekte Inlogcode. Member dient Marble communications onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn Inlogcode of enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn account op de Website.

Marble communications is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de Inlogcode door een ander, al dan niet met medeweten van Member.

Marble communications stelt Member, voor zover nodig, op de hoogte van het onbevoegde gebruik en de blokkering van de Inlogcode en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende Inlogcode aan de Member. Marble communications heeft het recht om, indien en voor zover de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, het gebruik door Member van de Inlogcode zonder voorafgaande ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien Member enige op hem rustende verplichting, zoals voorzien in deze Voorwaarden, niet nakomt.

Gebruik van de Diensten 1. Het gebruik van diensten door Member is volledig op eigen risico van Member. Member dient zich bewust te zijn dat de website fictieve Memberpersonages bevat.

Member dient zich er tevens van bewust te zijn dat wanneer Member betrokken is bij communicatie via internet met mensen die onbekend voor de Member zijn, dat deze mensen niet noodzakelijkerswijs hoeven te zijn wie zij pretenderen te zijn en dat deze mensen misleidende informatie kunnen verstrekken, zich bedrieglijk kunnen opstellen of zich op een onwettige manier kunnen gedragen.

Member is zelf verantwoordelijk voor de interacties die hij al dan niet middels de website met andere Members, hosts of met het bedrijf voert. Member dienst bij zijn interacties met andere Members of het bedrijf voorzichtig te handelen en zijn gezonde verstand te gebruiken. Marble communications is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het doen en nalaten van andere members op de Website, hetgeen tevens geldt ten aanzien van het doen en nalaten van het Bedrijf.

Member aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van door Member zelf of via diens persoonlijke account verzonden Content en Content welke Member plaatst op diens openbare profiel of in de openbare ruimte van de Website.

Member garandeert bij het plaatsen van Content op de Website dat hij de rechtmatige eigenaar van de Content is of anderszins rechtmatig gebruiker is van de Content. Het is Member niet toegestaan om persoonlijke informatie, waaronder telefoonnummers, adresgegevens, emailadressen en verwijzingen naar social media kanalen, openbaar te maken op het eigen memberprofiel of via Content te verspreiden middels de Diensten.

Het is Member niet toegestaan om op de Website meer dan één account aan te maken en zich op Website voor meer dan één Lidmaatschap aan te melden. Marble communications behoudt zich het recht om het openbare memberprofiel van Member in te lezen en eventueel, zonder enige mededeling vooraf, te weigeren of te verwijderen.

Dit geldt ook voor overige Content voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is ter uitvoering van het Lidmaatschap. Member stemt ermee in dat zijn Content vindbaar en zichtbaar is middels websites van derden, waaronder zoekmachines mede begrepen. Deze Content is dan ook vindbaar via websites van derden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft websites van derden met wie Marble communications ter zake een samenwerking is aangegaan.

Opzeggen en einde Lidmaatschap 1. Member is gerechtigd zich per direct, zonder opgave van redenen, af te melden voor het Lidmaatschap. Marble communications heeft het recht om, voor zover slechts sprake is van Gratis toegang het Lidmaatschap, dit Lidmaatschap van Member en gebruik van gratis Diensten naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen. Op Premium toegang Lidmaatschap is het bepaalde in artikel 4. Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de Diensten, heeft Marble communications de mogelijkheid het Lidmaatschap van de Member automatisch op te heffen wanneer Member gedurende minimaal 12 maanden de Diensten niet heeft gebruikt.

Bij het opheffen van het Lidmaatschap door Marble communications op grond van het vorige lid of op grond van opzegging door de Member, komen alle Credits direct te vervallen. Ontvangen betalingen worden in dat geval niet gerestitueerd. Op Marble communications rust na het eindigen van het Lidmaatschap, op grond van opzegging, op grond van artikel 5. Het bepaalde in deze Voorwaarden dat door de aard of strekking ervan, bestemd is om ook te gelden na beëindiging van het Lidmaatschap, zullen na de beëindiging daarvan volledig van kracht blijven.

Ontvangen van berichten 1. Door het aangaan van het Lidmaatschap verklaart Member zich akkoord met het ontvangen van email berichten die nodig zijn om de overeengekomen Diensten uit te voeren. Voorts kan Marble communications de Member berichten sturen aangaande informatie omtrent de Diensten van Marble communications die in overwegende mate gerelateerd zijn aan de Diensten in verband met het Lidmaatschap.

Ten aanzien van speciaal geselecteerde aanbiedingen van Marble communications of derden, anders dan bedoeld in de vorige twee volzinnen, is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Member vereist.

Member kan zich voor andere berichten dan die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het Lidmaatschap uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze. De wijze waarop de privacy van de Member wordt gewaarborgd staat beschreven in de -- privacy -- behorende bij deze Voorwaarden. Garantie en vrijwaring 1.

Website bevat software waarmee Member in contact kan treden met andere gebruikers en het Bedrijf. Tenzij anders vermeld, is Marble communications slechts verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot de Website, Diensten, klantenservice en het verwerken van betalingen in het kader van Diensten.

Marble communications bied Member door gebruik van Website en Diensten geen enkele garantie op succes, een date of een relatie. Member gebruikt Diensten en Diensten van het Bedrijf op eigen risico.

Marble communications is niet aansprakelijk voor content, van welke aard dan ook, afkomstig van andere gebruikers van de Website, evenmin als voor Bedrijfscontent en Diensten van het Bedrijf. Marble communications kan er nimmer voor instaan dat de bedoelde content juist, volledig, rechtmatig en niet-misleidend is en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Marble communications controleert niet vooraf de nauwkeurigheid, juistheid en rechtmatigheid van de informatie en Content gepubliceerd door de Member en andere members, maar behoudt zich het recht voor dit in de toekomst wel te doen. Marble communications behoudt zich het recht voor Content, memberprofielen of andere members te verwijderen, echter dat garandeert niet dat Marble communications al het offensieve materiaal kan verwijderen.

Door gebruik te maken van de Diensten accepteert de Member dat hij in aanraking kan komen met offensief materiaal. Marble communications wijst alle, in de mate dat dat door dwingende wetgeving is toegestaan, garanties en aansprakelijkheid af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de Website, content van members, eventuele virussen of andere schadelijke componenten, de veiligheid van de Website, de rechtmatigheid van gebruik van de Website in het land van Bezoeker, de voortdurende deugdelijke werking van de Website en Diensten, de kwaliteit van Diensten in overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel.

In het bijzonder is Marble communications niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de niet deugdelijke werking van de Website of Diensten als gevolg van overmacht, als gevolg van een aan de Member toerekenbare omstandigheid of als gevolg van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel. Marble communications is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke gevolg schade waaronder mede begrepen overlijden of lichamelijk letsel van Member of van derden, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.

De Website kan Bezoeker toelaten om te linken naar andere websites of bronnen op het internet. Voorts kunnen andere websites of bronnen op het internet links naar de Website bevatten. Wanneer de Bezoeker toegang krijgt tot bronnen van derden op het internet, doet de Bezoeker dit op eigen risico. Marble communications aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van bronnen van derden.

Het opnemen van een dergelijke link op de Website impliceert niet de goedkeuring of enige samenwerking tussen Marble communications en deze derden. Bezoeker vrijwaart Marble communications en alle anderen van wiens hulp Marble communications gebruik maakt bij de exploitatie van de Website, ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van gevolg schade, die verband houden met de uitvoering van de Diensten en welke schade toerekenbaar is aan een ander en dan aan Marble communications.

Bezoeker vrijwaart Marble communications en alle anderen van wiens hulp Marble communications gebruik maakt bij de exploitatie van de Website, van alle aanspraken van derden voor schade die aan de Bezoeker, op grond van de wet dan wel deze Voorwaarden, toerekenbaar is. Indien Marble communications uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Bezoeker gehouden Marble communications en de bedoelde anderen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden.

Mocht de Bezoeker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn Marble communications c. Indien en voor zover een gerechtelijke instantie, ondanks het bepaalde in het overige van deze Voorwaarden, oordeelt dat Marble communications aansprakelijk is voor de gevolg schade van de Member of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het totaal door de Member betaalde bedrag aan Credits in de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, dan wel ,00 euro, e.

Op de aansprakelijkheidsbeperkende en vrijwaringsclausules in deze Voorwaarden kan tevens een beroep worden gedaan door werknemers van Marble communications, alsook door het Bedrijf en derden van wiens hulp het Bedrijf of Marble communications bij het uitvoeren van de Diensten gebruik maken. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Diensten en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de gebruikte software, vormgeving, werking en sjablonen van de Website behoren toe aan Marble communications, dan wel zijn licentiegever.

Het is de Bezoeker, zonder uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de rechthebbende, verboden het materiaal waarop de rechten van Marble communications, het Bedrijf c. Marble communications neemt een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten erg serieus, ook die van gebruikers van de Website. Als Bezoeker veronderstelt dat middels de Website een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Bezoeker of enig ander, dan wordt Bezoeker verzocht een bericht aan Marble communications te versturen dat bevat: Bezoeker dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar de Auteursrecht Agent van Marble communications via het account van Member op de Website, dan wel door als niet-member gebruik te maken van de contactgegevens van Marble communications.

Indien Member een melding ontvangt van Marble communications met de strekking dat Content van Member is verwijderd, kan Member een tegenbericht sturen Marble communications. Members tegenbericht moet het volgende bevatten: Member dient er rekening mee te houden dat Marble communications geen actie kan ondernemen met betrekking tot de tegenvordering van Member, tenzij Members kennisgeving strikt voldoet aan de voorgaande vereisten.

Member dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar de Auteursrecht Agent van Marble communications via het accountdashboard van Member, dan wel door als niet-member gebruik te maken van de contactgegevens van Marble communications. Ideeën indienen Marble communications en haar werknemers aanvaarden geen ongevraagde ideeën, met inbegrip van maar niet beperkt tot ideeën met betrekking tot processen, technologieën, productverbeteringen of productnamen.

Bezoeker wordt verzocht geen ongevraagde ideeën, content, illustraties, suggesties of andere werken in welke vorm dan ook aan Marble communications of haar medewerkers te verstrekken, teneinde mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen omdat producten Marble communications kunnen lijken op de door Bezoeker aan Marble communications verstrekte ideeën.

Op elk gebruik van Website en elk Lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Marble communications en Bezoeker zijn van elkaar onafhankelijk. Onverminderd dwingend wettelijk voorschrift, is in geval van een geschil tussen Marble communications en Member, de rechtbank te Zwolle bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Marble communications, een andere rechtbank die volgens de wet bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Bezoeker dient zich te realiseren dat alle kosten van procederen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, kunnen komen. Marble communications heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen.

Wijzigingen van deze Voorwaarden treden voor Members met Gratis toegang, Members die niet langer over Credits beschikken alsook voor andere Bezoekers, onmiddellijk in werking na bekendmaking van de gewijzigde Voorwaarden. Voor Members met Premium toegang die over openstaande Credits beschikken, treden de wijzigingen slechts onmiddellijk na bekendmaking in werking indien de Member uitdrukkelijk instemt met de gewijzigde Voorwaarden, dan wel vanaf het moment dat alle Credits die voorafgaand aan de wijziging zijn aangeschaft, zijn verzilverd.

In het laatste geval wordt de Member duidelijk gewezen op de toepassing van de gewijzigde Voorwaarden. Voor vragen of problemen in verband met het gebruik van de Website, kan Bezoeker contact opnemen met Support via deze website. De contactgegevens van Marble communications zijn op de Website geopenbaard. Members dienen op de daartoe onder hun account op de Website aangewezen wijze contact op te nemen. Deze privacyvoorwaarden worden uitgegeven door Marble communications, gevestigd te Zutphen KvK nummer voor de levering van Diensten via de Website, welke aldus door Bedrijf wordt geëxploiteerd.

Lees deze privacyvoorwaarden zorgvuldig door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens worden verkregen en verwerkt. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en deze privacyvoorwaarden, gebruik deze Website dan niet en registreer u dan niet voor de Diensten.

Marble communications is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens en het u informeren over hoe Marble communications uw persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en alle andere daaraan gerelateerde software. Marble communications fungeert als de gegevensverwerker en ontvangt en verwerkt alle identificeerbare persoonsgegevens "IPG" en niet-identificeerbare persoonsgegevens "Non-IPG" van gebruikers van de Website.

Deze privacyvoorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met de gebruiksvoorwaarden. Als u contact met Marble communications wilt opnemen over deze privacyvoorwaarden, neem dan contact op de wijze zoals boven omschreven. IPG betreft informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Non-IPG is informatie die moet worden gecombineerd met andere informatie om u persoonlijk te kunnen identificeren. U hoeft Marble communications geen informatie te verstrekken wanneer u de Website bezoekt. Echter, om volledig gebruik te kunnen maken van de Website, kan Marble communications IPG verzamelen, zoals uw naam, geboortedatum, emailadres, leeftijd, telefoonnummer en Content. Marble communications kan ook uw relevante betalings- of creditcardgegevens verzamelen als u van betaalde Diensten op de Website gebruik maakt.

Houd er rekening mee dat alle betaalgegevens moeten worden opgeslagen en verwerkt door de betaalprovider van Marble communications. Als u een bedrijf bent, kan Marble communications relevante bedrijfsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot uw bedrijfsnaam, bedrijfsidentiteit, vestigingsadres en betaalgegevens verzamelen en verwerken.

Wanneer u gebruik maakt van de Website, kan Marble communications Non-IPG van u verzamelen, zoals uw IP-adres, postcode, geslacht, browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, registratiegeschiedenis, interacties met de Website, gebruiksinformatie, locatie, verwijzende URL, browser, besturingssysteem, datagebruik, dataoverdracht en uw internet serviceprovider.

Marble communications kan tevens informatie van u verzamelen met betrekking tot berichten die u plaatst op de openbare ruimtes van de Website, berichten die u naar Support stuurt en correspondentie die Support ontvangt van andere members of derden over uw activiteiten of berichten. Sommige persoonsgegevens van u zullen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Website om de communicatie tussen gebruikers te vergemakkelijken.

Marble communications zal uw persoonsgegevens nooit verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming; echter stemt u ermee in dat Marble communications dan wel de aan Marble communications verbonden servicepartners uw persoonsgegevens op de volgende manieren kunnen gebruiken: Allereerst worden uw persoonsgegevens dan ook gebruikt voor de uitvoering van het Lidmaatschap. Zonder de door u bij de registratie opgegeven persoonsgegevens kan het Lidmaatschap niet worden uitgevoerd, hetgeen tevens geldt voor betaalgegevens betreffende het Premium Lidmaatschap.

Bij gegevensverwerking ter uitvoering van het Lidmaatschap gaat het onder meer om het opstellen en openbaren van een memberprofiel ten behoeve van andere members , het delen van persoonsgegevens met het Bedrijf, het doorsturen en bewaren van chatberichten tussen u en andere members, het faciliteren van de overige functionaliteiten van de Website en andere aspecten die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van het Lidmaatschap, zoals voor het bieden van klantenservice.

Voorts kunt u berichten ontvangen aangaande informatie omtrent de Diensten van Marble communications die in overwegende mate gerelateerd zijn aan de Diensten in verband met het Lidmaatschap. Ten aanzien van de ontvangst van speciaal geselecteerde aanbiedingen van Marble communications of derden, anders dan berichten zoals bedoeld in de vorige twee volzinnen, is uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereist. Uw gegevens openen, bewerken en verwijderen.

U bent in staat om uw persoonsgegevens die onder uw account zijn opgeslagen te benaderen. U kunt deze persoonsgegevens bewerken. Als u vragen hebt of uw door Marble communications verzamelde IPG wilt bekijken of wijzigen, kunt u contact met Support opnemen. U hebt de volgende rechten op alle middels de Website door u verstrekte IPG. Bovendien kunt u, indien en voor zover u wilt dat Marble communications uw IPG uit haar databases verwijdert, contact met Support opnemen.

Tijdens uw gebruik van de Website, alsook nadat u uw account hebt verwijderd, dient u er rekening mee te houden dat Marble communications mogelijk ontoegankelijke kopieën van uw IPG en Non-IPG bewaart, inclusief eventuele communicatie die u via de Website hebt verstuurd voor interne en juridische doeleinden die onderworpen zijn aan het beleid van Marble communications inzake gegevensbewaring.

Voorts heeft u het recht om Marble communications te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar. De Website kan cookies en andere tracking gebruiken. Zie de cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies en tracking op de Website.

Website integreert en gebruikt een aantal diensten afkomstig van derden. Marble communications kan sommige persoonsgegevens met deze serviceproviders delen om hen in staat te stellen hun diensten aan Marble communications te leveren, inclusief het verzamelen en beheren van uw IPG en Non-IPG, het analyseren van data, het verlenen van marketingdiensten, het uitvoeren van onderhoud aan de Website en het verlenen van klantenservice. Marble communications zal een verwerkersovereenkomst met elke serviceprovider sluiten voordat diensten van derden worden geïmplementeerd op de Website teneinde ervoor zorg te kunnen dragen dat uw IPG veilig worden gebruikt, opgeslagen en overgebracht in overeenstemming met de Europese privacywetgeving.

Marble communications gebruikt derden om haar te helpen zoals hierboven vermeld , inclusief partners, hostingpartijen en anderen om u toegang tot de Website en de Diensten te kunnen geven. Marble communications kan haar bevoegdheid om persoonsgegevens te verzamelen, te benaderen, te gebruiken en te verspreiden, uitbesteden aan derden.

Daarom is het nodig dat u de derde partijen toestemming verleent om uw persoonsgegevens te gebruiken in dezelfde mate als waarin u Marble communications toestemming verleent, e.

U stemt er hierbij dan ook mee in dat de in deze privacyvoorwaarden besloten toestemming ook geldt voor de bedoelde derden. Voorts kan Marble communications, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van u verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van enig persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Marble communications of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Marble communications of andere gebruikers van de Website kunnen links naar websites van derden op de Website plaatsen, welke links informatie kunnen bevatten waarover Marble communications geen controle heeft. Bij het benaderen van een derde-partij-site via de Website, erkent u dat u zich ervan bewust bent dat deze websites van derden niet worden gescreend op privacy of veiligheidskwesties door Marble communications.

Marble communications aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden, zoals door adverteerders op de Website of op websites van derden verzamelde of gebruikte persoonsgegevens.

U dient hun privacy voorwaarden te raadplegen voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. U vrijwaart Marble communications van alle aansprakelijkheid in verband met de inhoud van websites van derden. Marble communications heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien persoons- en in het bijzonder betaalgegevens middels de Website door u worden verstrekt, wordt ter overdracht van deze gegevens gebruik gemaakt van Secure Socket Layer SSL.

Deze software versleutelt alle voor de overdracht relevante gegevens, zoals creditcardnummer, bankrekening, naam en adres. Marble communications kan geen absolute waarborgen bieden omtrent uw privacy. Om deze reden wordt aangeraden antivirussoftware en firewalls te gebruiken en andere passende voorzorgsmaatregelen te treffen om uzelf te beschermen tegen privacybedreigingen.

Marble communications verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen. Als u minderjarig bent en de Website gebruikt, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken en geen persoonsgegevens aan Marble communications te verstrekken. Indien u veronderstelt dat Marble communications per ongeluk persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neemt u dan contact op met Support.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en worden bewaard op computers buiten uw land waar de privacyregels niet zo streng zijn als in uw land. Uw toestemming krachtens deze privacyvoorwaarden, gevolgd door het door u verstrekken van persoonsgegevens, impliceert dat u akkoord bent met die overdracht. De aan Marble communications verstrekte IPG en Non-IPG worden verzameld, verwerkt, opgeslagen, bekend gemaakt en verwijderd overeenkomstig de toepasselijke EU-wetgeving, alsook deze privacyvoorwaarden.

Als u geen EU-ingezetene bent, erkent u en stemt u ermee in dat Marble communications uw persoonsgegevens kan verzamelen en gebruiken en aan andere entiteiten buiten uw land kan verstrekken.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich buiten uw land bevinden. Ze deed het bovenstuk van haar bikini uit, toen het broekje. Vervolgens ging ze zichzelf masturberen. Met stomheid was ik geslagen. Nooit had ik kunnen denken, dat zij dit zou doen.

Eveneens betekende het, dat mijn vriend een seksuele relatie met de buurvrouw had. Na de masturbatie ging ze weer naar me toe en kuste me weer op mijn mond. Ze deed haar bikini aan en ging weg zonder een woord te zeggen.

Mijn vriend verzocht me om alles geheim te houden voor zijn vrouw. Tegen mijn vrouw heb ik het voorval verteld. Ze zei, dat ze het geheim zou houden voor de vrouw van mijn vriend. Ze wil het huwelijk van mijn vriend en dat van zijn buurvrouw niet kapot maken. Geheimen Schrijf hier je geheim.

Zwanger van mijn broer. Ik wil een onderdanige neukslet zijn Een geheim met een vraag - pedo-talk. Ik heb ook een hart.. Hoe leef ik hiermee? Seksueel Toekijken tijdens masturbatie Geschreven door Marinus, Op Plaats hier uw reactie op dit geheim. Copyright © Geheimen van Nederland!

..


Ook na de komst van onze kinderen — nu dertien en zestien — bleef het nog lang vonken in bed. Hij is de afgelopen jaren dikker geworden. En kaal, terwijl zijn lange haren toch een van de charmes waren waarvoor ik viel. Daarnaast ruikt hij niet altijd even fris uit zijn mond. Dingen waar hij niets aan kan doen — ook aan zijn gewicht niet, het is niet dat hij zich volpropt of zo, het is puur de leeftijd, denk ik — maar die hem voor mij wel minder aantrekkelijk maken.

Hoewel ik onveranderd van hem hou, voelde ik dat hij me niet meer zo opwond. Ik hoopte dat het tijdelijk was en maakte nog geregeld zin. Ik weet dat je dat soms even moet afdwingen; dat ik toch erg van een vrijpartij kon genieten als we eenmaal bezig waren, al stond ik van tevoren niet te springen. Maar het ging me steeds meer tegenstaan. Tongzoenen deed ik sowieso liever niet meer.

En de rest lukte me alleen als ik mijn ogen sloot en mijn fantasie gebruikte. Een knappe collega op mijn werk. Een buurman met een lekker lijf. Of een acteur die ik die avond op tv had gezien. Niet dat ik echt iets voor deze mannen voelde. Geen verliefdheid of zo. Maar ik vond ze wel aantrekkelijker dan mijn eigen man. Behoorlijk pijnlijk om dat te beseffen. Want Jan-Willem is wel de man van wie ik hou.

De vader van mijn kinderen — en wat vervult hij die rol met verve. Hij is mijn maatje, degene op wie ik kan rekenen en bij wie ik altijd terecht kan, no matter what.

Ik wil hem absoluut niet inruilen. Alleen in bed dan, kortstondig en anoniem…. Maar toen deden we het tenminste nog. Na verloop van tijd ging hij me fysiek te erg tegenstaan en sleepten die fantasieën me er niet meer doorheen. Ik ben mij er tijdens het vrijen sterk van bewust dat het Jan-Willem is die op mij ligt en eigenlijk wil ik hem dan alleen maar wegduwen.

Dat doe ik nog net niet, dat zou hem ongetwijfeld enorm kwetsen. En dat ik elke smoes aangrijp om het maar niet te doen. Dat zorgt voor spanningen tussen ons. Jan-Willem doet zijn uiterste best voor mij. Terwijl ik, als ik het gevoel heb dat ik het niet langer kan maken om hem af te wijzen, er het liefst zo snel mogelijk vanaf ben. Een vluggertje en dan weer een paar maanden opgelucht ademhalen.

Echt benoemen doen we het zelden. Ik omdat ik niet durf te zeggen hoe ik er écht in sta. Liever laat ik doorschemeren dat mijn libido gewoon is gezakt. Maar dat is onzin. Ik heb wél zin, alleen niet meer in mijn eigen man. Maar ik masturbeer wel, als Jan-Willem niet thuis is. Ik heb daar zelfs een speeltje voor. Goed verstopt in een lade; ik zie zijn gekrenkte gezicht al voor me als hij het zou vinden.

Zorg dat je rustig bent en niet gespannen overkomt. Lichaamstaal is daar belangrijk voor als je meer wilt lezen, lees dit artikel over lichaamstaal bij versieren. Dit zijn plekken waar je iemand alleen aan zou raken als je aangetrokken bent tot diegene. Denk aan haar onderrug, nek of het strelen van haar hand. Als een vrouw niet wil dat je haar ergens aanraakt, kap er dan ook direct mee.

Als je ermee doorgaat en iets forceert is dat ten eerste tegen haar wil. Ten tweede is ze nu bang van je omdat je te snel gaat. De juiste manier om dit op te lossen is door DIRECT je hand weg te halen en te stoppen met wat je doet als je merkt dat ze er ongemakkelijk bij is. Praat ondertussen verder en probeer het over 5 minuten nog eens. Let erop dat je jouw hand iets draait met de handpalm naar boven zodat ze een typisch vrouwenhandje kan geven.

Nu je haar met wat vriendelijke aanrakingen hebt aangeraakt, gaan we verder naar wat intieme plekken. Omdat het in verschillende situaties anders is, geef ik je een voorbeeld voor een eerste date en op de dansvloer. Je hebt nu haar beide handen beet en kan zo terwijl je praat wat met haar handen op en neer bewegen. Nu je met haar handen staat, kan je wat meer met haar dansen.

Draai haar soms rond, trek haar tegen je aan. Op de eerste date is de situatie iets anders. Geen flikkerende lichtjes, schreeuwende vriendinnen en geen zoete witte wijn tenminste nog niet.

Als je moeite hebt met leuke dingen op de eerste date, lees dan dit artikel over leuke dingen om te doen op de eerste date. Laten we verder gaan. Wat je moet weten over een vrouw verleiden op de eerste date is dat je niet te voorzichtig moet zijn met fysiek escaleren. Ze komt opdagen voor de date, dus ze vindt je al leuk. Ze vindt je al aantrekkelijk. Als ze niet geïnteresseerd was zou ze niet tegenover je zitten.

Voor mijn bonuspunten van deze week, wil ik je nog wat tips geven om een vrouw te verleiden tot seks. Als jullie dus al gezoend hebben.

Als je eenmaal gezoend hebt en haar wat meer op wil winden kan je de volgende zinnetjes gebruiken. Kan je overigens ook doen in een relatie met je vriendin etc.

Let op dat deze zinnen niet sarcastisch zijn, maar meer opwindend. Zeg ze dus langzaam, met een diepe stem. Let erop dat je sommige plekken niet direct moet aanraken tenzij ze heel opgewonden is. Blijf weg van haar borsten en de binnenkant van haar dijen met je handen. Deze plekken kan je wel aanraken met je romp. Schuur dus bijvoorbeeld je pelvis onderbuik langs haar onderbuik om haar zo opgewonden te maken.

Dat is dé techniek om haar in bed te krijgen. Klik hier  om hem te krijgen. Ontdek in 42 minuten de meest voorkomende problemen die mannen hebben met zelfvertrouwen en hoe deze te overwinnen. Zo krijg je haar in bed video Leer in 80 minuten hoe je vrouwen ontmoet, op date krijgt en vanaf daar in bed. Wetenschappelijk bewezen versiertips Ontvang op regelmatige basis datingadvies en uitgebreide casestudies van mannen zoals jij.

Ten eerste mijn complimenten voor jullie blogs. Ben hier toevallig terecht gekomen door het blog dat monogamie niet bestaat. Ben zelf van mening dat dat inderdaad klopt, maar dat je er wel voor kan kiezen om voor een iemand te gaan. Tegen de natuur in dan inderdaad ;- Heb zelf een partner die niet gelooft in een open relatie, wellicht een idee om toch dat artikel te laten lezen.

Slechts een iemand die dat heeft gedaan en dat is opwindend! Gewoon dat een man weet wat hij wil, beetje dominant en zeker. Ja, dat is aantrekkelijk. Blijkbaar is het toch een algemeen iets wat veel vrouwen fijn vinden. Vaak wordt de hals vergeten: Ook zeer gevoelig en lekker , omdat men daar normaal niet komt.

Houd van wel iets meer diepgang, wat meer open gesprekken e. Dat iemand zelf nadenkt over dingen in het leven en een eigen mening heeft. Oke, lang genoeg stuk geschreven.

Toch weer dingen geleerd over vrouw zijn die ik bewust nog niet wist. Zou graag wat meer willen weten over fysiek escaleren. Is er een bepaald boek dat jullie me kunnen aanraden?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Sander — 2 november Opletten dus ;- Heb je ooit seks gehad met een vrouw zonder haar aan te raken? Dus wat is seksueel escaleren bij vrouwen? Bijvoorbeeld van een praatje met een vrouw in een club naar zoenen. Of van een eerste date naar je slaapkamer.

Wat is het doel van seksueel escaleren? Dat ze weet dat jij haar leuk vindt; Dat ze weet dat, als ze langer bij je blijft, ze verleid wordt; Dat ze comfortabel met jouw aanrakingen is; Dat ze opgewonden wordt.

Stel je eens voor dat je op een date zit met een vrouw… Je raakt haar niet aan. Dan vanuit het niets … BOEM … nu probeer je haar te zoenen. Die vrouw denkt dan: Hoe werkt seksueel escaleren?

Je kan op twee manieren seksueel escaleren: Verbaal Verbaal escaleren ; Fysiek Fysiek escaleren. Hoe snel wil je seksueel escaleren voor het optimale effect? Waarom hamer ik zo op die snelheid? Veel succes daarmee, maar als je met haar naar bed wil, zijn er betere manieren.

Probeer je een vrouw te verleiden tot seks? Doe het dan zo: Kijk, het is net alsof je een kikker wil koken in een pan met water. Je kan 2 dingen doen: Je kan het water eerst koken en dan de kikker erin doen — waarna hij er direct uitspringt; Of je kan de kikker in het koude water doen en het langzaam opwarmen — waardoor de kikker er rustig in blijft zitten tot het te laat is. True story, er zijn zieke geesten die dit hebben uitgeprobeerd.

Een vrouw verleiden wil je op dezelfde manier doen. Dat ze weet dat jij haar leuk vindt; Dat ze weet dat als ze langer bij je blijft dat ze verleid wordt. Dit doe je door haar te laten weten dat je haar leuk vindt…simpel, right?

Vaak is het nog lastig genoeg.